සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයට අනුව අද දවසේ රාහු කාලය හෝ සතියේ දිනපතා රාහු කාලය යනු විශ්වයේ අයහපත් කිරණ ඒකීභූත වන අවස්‌ථාවක්‌ හැටියටය. Since Sri Lanka is situated in the tropics and therefore the length of the day and the night is close to 12 hours, it is relatively easy to tell the approximate times of Rahu Kala for each day of the week. This application contains accurate Rahu Kalaya for each day based on Sunrise and Sunset. Post reply Preview. Home; Rahu Kalaya For The Week; Blog; Make your life a better place. This application contains accurate Rahu Kalaya for each day based on Sunrise and Sunset. Rahu Kalam (Poison Time) Today It is a Vedic tradition to start any new work during auspicious timing of the day called Muhurtham. * DST Calculation is now being factored in. It is about 1 hour and 30 minutes approximately that fall every day. Ada Dawase Rahu Kalaya, Suba Disawa, Maru Sitina Dishawa, Ira Udawa. Everyday correct Rahu Kalaya. According to Vedic Astrology, the planet "Rahu" is considered to be an inauspicious planet. Rising above obstacles and pushing to the mountaintop is the thrust of the brand. As per vedic Indian astrology, Rahu Kalam or Rahu Kaal is a period which is considered inauspicious for any new venture. Ever thought the best ways to download Rahu Kalaya PC? Rahu Kaal - Considered as the most inauspicious time of the day, Rahu Kaal (Rahu Kalam) is the time which should be avoided and no religious events should be performed. According their opinion the work started in the Rahukaal will attract misfortune. Rahu is shown with a human head that has a serpent’s body and is seated in a chariot that is drawn by eight black horses. Today Rahu Kalaya improves today workflow, Tomorrow Rahu Kalaya improves tomorrow workflow. Rahu Kalam Today or Rahu Kaal Today, will provide the exact timings of Rahu Kaal everyday. Rahu Kaal Today - City Specific Local Rahu Kalam. Get know about daily or weekly langna palapala, rahu kalaya and hiru udawa times. The planet Rahu rules this 90 minutes of every day, and this time period is called Rahu Kaal. Daily horoscope, horoscope today. Make your horoscope. Ada rahu kalaya, Rahu kalaya today. It is one of the eight segments of the day between sunrise and sunset, which is calculated by totaling the time between sunrise and sunset and dividing the duration by eight. අද දවසේ රාහු කාලය. Ada Dawase Rahu Kalaya, Suba Disawa, Maru Sitina Dishawa, Ira Udawa. According to Sri Lankan flavour of Astrology, Rahu is non visible planet which has enormous negative affect on human. Get Rahu Remedies, Rahu Timings & Rahu Mahadasha on mPanchang. Jul 23, 2020 - rahu kalaya today rahukalaya lagna palapala suba welawa ada dawasa Astrology Today's rahu timing in USA. Rahu Kala for Sri Lanka - For Day and Night both, According to "Lanka Panchanga Grahasputa Litha" for the year 2000 (Sunrise 6 am sunset 6 pm ) Sunday 4.30 - 6.00 Rahu Kalam Sunrise/Sunset * Fri 2021-01-08 11:37:18 - 13:26:57 06:08:24 / 20:45:30 Sat 2021-01-09 09:48:21 - 11:37:51 06:09:22 / 20:45:21 Sun 2021-01-10 18:55:49 - 20:45:11 06:10:20 / 20:45:11 * DST Calculation is now being factored in. දල වශයෙන් විනාඩි 90 ක කාලයක්‌ පුරාවට පවතින මෙම කාලය තුළදී අප පෘථිවිය කරා පතිත වන්නේ අයහපත් වූ කිරණ බව ජ්‍යොතිෂ්‍ය පොත පතෙහි ග්‍රන්ථාරූඪ කර ඇත. Always try to avaod rahu Kalaya for important day-to-day work. Today Rahu Kalaya improves today workflow, Tomorrow Rahu Kalaya improves tomorrow workflow. Generally today, daily or weekly Rahu Time (Rahukaalam) is considered the most inauspicious period of the day. This is not a year around prediction and this app gives exact Rahu Kalaya for … ගණනය කිරීමේ පහසුව තකා හිරු උදාව උදෑසන 6 ලෙස සලකා සිදු කලද සාමාන්‍යයෙන් සූර්යා උදා වන්නේ එක් එක් ප්‍දේශයන්ට විවිධ වූ වේලාවන් තුලදීය. Checkout Hindu baby names here. aaj ka rahu kaal ka samay. Success starts with a good time frame. Bad Direction), සුබ වර්ණය ( rahu kalaya, today rahu kalaya, everyday rahu kalaya, rahu time , time of rahu, best time , best time if the day, rahu horawa, rahu welawa, good time, rahu kalaya , today rahu kalaya . Auspicious Time Generator Hora on Monday, 4th January 2021 for Colombo Great time for your good jobs. Rahu time also changes for each city as the Sunrise differs from city to city and we, Sri Panchayudha Astrology Service mentioned above is accurate Rahu time calculated for your City. Quote Reply. මෙම කාලය නැවත දෙකට බදීෙමෙන් මිනිත්තු 90 ක කාලය අර්ධ ප්‍රහරක කාලය වන අතර මෙම පළමු පැය 1 1/2 ක කාලය දිනය අදිපතිට හිමිවන අතර දිනය අධිපතිට අනුව පිළිවෙළට අනෙක් ග්‍රහයන්ට ඉතිරි කාලය හිමිවෙයි. Rāhu (Sanskrit: राहु)() is one of the nine major celestial bodies in Hindu texts.Unlike most of the others, Rahu is a shadow entity, one that causes eclipses and is the king of meteors. The tasks that have already started during the auspicious time can continue during Rahu time. Rahu Kalaya, Ada Dawase Rahu Kalaya, Suba Disawa, Maru Sitina Disawa, Ira Udawa. On friday, saturday & monday rahukalam is in the morning. Time time of Rahukaal … City: Delhi, India (For other cities, click here) Date From To Rahu Kaal is also known as Rahu Kalam, Rahu Kala, Rahukal, and Rahu Kaalam. Rahu Kaal is also known as Rahu Kalam, Rahu Kala, Rahukal, and Rahu Kaalam. Home; About Us; Contact Us; Home; Lagna Palapala; _Lagna Palapala Today; _Lagna Palapala Weekly එම කාලය තුළ වැඩක්‌ කළොත්, ප්‍රශ්න, ගැටලු, බාධා, අවහිරකම් සිදු වී අනතුරු පවා සිදු වන්නට වැඩි අවකාශයක් පවතී. Saturday -3 rd portion from the sun rise (set) is Rahu Kala . one and a half hours that are said to be ruled by Rahu and hence considered bad for any important work or new initiative. Rahu Kalaya For 2011 Updated New Rahu Kalaya information for year 2011 is added and information can be seen from Rahu Kalaya 2011 Posted Nov 14, 2011, 7:06 AM by Janaka Palliyeguruge Jupiter Enters Pisces- ගුරු මීන ලග්නයට මාරු වෙයි On May 2, 2010, Jupiter entered Pisces. Download Free Rahu Kalaya for PC using the guide at BrowserCam. Lanka panchanga gruhastha litha 2020 2021. In Vedic astrology, Rahu Kaal is also spelled as Rahu Kalam, Rahu Kalaya, Rahu Kaala, Raukaala, Raahu Kaala, Raahu kaal, or Rahu Kaalam. ලග්න පලාපල Rahu Kaal in Melbourne today, Wednesday, January 6, 2021. රාහු කාලය බලන්න ලොකයේ තියන එකම web අඩවිය අප වේ Rahu kaal on week days. Best Colour), Rahu Time is called by various names such as Rahu Kalaya, Rahu Kaal, Rahu Kalam, Bad Time, Rahukalaya, Rahu Kal, Rahukalam, Raahu Kaalam, Inauspicious Times. The other name of Rahu is Bhayanaka, and it is considered one among the nine planets in astrology, that too a maleficent one. As per Astrology, the demon is responsible for swallowing the sun that causes eclipses. Rahu kaal on week days. Business and Brand Names with Numerology. But the time duration varies according to the length of the time between sunrise to sunset. The usage of Rahu time is more popular in the Southern part of India and also Sri Lanka. Rahu Kaal ' Looking for baby names? Rahukal is a period of about 1.5 hours each day that is under the rule of Rahu. Rahu Kalaya - https://www.srisurf.info/astrology/rahu-kalaya - Day time Rahu Kalaya, රාත්‍රී රාහු කාලය - Night time Rahu Kalaya, By clicking any above buttons you are agreeing to our. It is considered very important by those who believes in astrology. Rahukaalam (also spelled as Rahu Kaalam, Rahu Kaala, Rahu Kalaya, Raukaala, Raahu Kaala, Raahu Kaal, or Rahu kalam) or the period of Rahu is a certain period of time every day that is considered inauspicious for any new venture according to Indian Vedic astrology. HareendraS New member. Rahu kaal is calculated by dividing the number of hours between astrological sunrise & sunset by 8. Get to know the worst time of the day to work around your daily life tasks and life goals. you can see the starting and ending time of Rahu kalaya for Sril Lanaka. Medium Lucky Zodiac. අද දවසේ රාහු කාලය. Match your horoscope with your lover one. New Rahu Kalaya information for year 2011 is added and information can be seen from ... New feature called Rahu Kalya Today is added. Yamagandam or Rahu Kaal is the most fearsome phase as per the Indian mythology. Added to whishlist add to cart type price. People avoid this time when planning their work. Thursday - 6 th portion from the sun rise (set) is Rahu Kala. ඉර … Generally today, daily or weekly Rahu Time (Rahukaalam) is considered the most inauspicious period of the day. Get know about daily or weekly langna palapala, rahu kalaya and hiru udawa times. 06:26 (AM), සූර්ය බැසීම (Sunset Time) - ප.ව. දිනකට ප්‍රහකර කාල 08 ක් ඇති අතර දෛනික පැය 24 අටකට බෙදා ලැබෙන පැය 03 ක් එම ප්‍රහරක කාලයට අයත් වෙයි. The rahu kaal chart below shows rahu timing on each day of the week. Match your horoscope. Raahu Kaal/Rahu Kalam Remedies: To avoid the harmful effects of Rahu, the best option is to avoid starting any new work during Raahu Kaal/Rahu Kalam. Rahu Kalam is a small period of one and a half hours ruled by the planet Rahu, occurring every day. Weekly rahu kaalam chart and panchanga also available. රාහු කාලය බලන්න ලොකයේ තියන එකම web අඩවිය අප වේ moonrise 12:53 AM . rahu kalaya today rahukalaya lagna palapala suba welawa ada dawasa Astrology Adjust the sunrise and sunset time in you city to calculate exact rahu … If you don’t know more information you can’t analyze. Scroll down to change city / date & find rahu kalam for any day.. Find muhurat timings, using shubh muhurat & choghadiya calculator.. Rahu Kalam USA Saturday, 09/01/2021 See when is rahu kalam tomorrow. Rahu Kaal time in Melbourne for today on Wednesday, January 6, 2021 : starts from 1:25 PM. Business Numerology deals with choosing the best name for the business. Rahu Kaal refers to the bad time or inauspicious time on every day which is not considered favourable to start any new activity. sunset 8:40 PM. Through out life span of human, planet cause spiritual and physical changes of us. As the name suggests, every day there is one small period of approx. රාහුට පිටුපස දිසා 04 ක් පනින බැවින් සඳුදා දින උදේ 07.30 ත් 9.00 ත් අතර රාහු නිරිත දිශාවට වැඩිම බලයකින් යුතුව ක්‍රියාත්මක වේ.උදාහරණයක් වශයෙන් සඳුදා උදේ 6 සිට උදෑසන 07.30 තෙක් සඳු ග්‍රහයාට හිමි අර්ධ ප්‍රහරක කාලය උදා වන අතර දෙවන අර්ධ ප්‍රහරක කාලය කුජට අයිතියි. This period is considered unlucky for auspicious ventures by many Vedic Astrologers. Major cities are listed below showing rahu kaal today. Make your day perfect. Make your horoscope. Knowing the exact time is helpful for you to do anything in your life. It is said that the World is based on … Rahu kalam today in south Indian cities. : 06:13 PM, සුබ දිශාව ( Today Rahu Kalaya improves today workflow, Tomorrow Rahu Kalaya improves tomorrow workflow. This is not a year around prediction and this app gives exact Rahu Kalaya for … Rahu Kaal, which is also spelled as Rahu Kala, Rahu Kal, Rahu Kalam and Rahu Kalaam, is a certain amount of time every day which lasts approximately for one and half hour. ඉහත රාහු පිම්මට අනුව සඳුදා දින පළමු අර්ධ ප්‍රහරක කාලයේ රාහු උතුරු දිසාවේ සිටීයි. Rahu Kala On. For instance, if a task or journey is started before Rahu Time (Rahu Kaal / Rahu Kalam / Rahukaalam / Inauspicious time) it can go on during the Rahu time and be completed within or after the period without any apprehensions.Generally, people use rough calculation for Rahu time taking 6:00 am as Sunrise, though the correct way is to calculate Rahu Time (Rahukalaya) from Sunrise and hence it changes slightly each day. Show hidden low quality content. According to Hindu mythology, Rahu is a snake that swallows the Sun causing eclipse. Sep 8, 2009 4,726 304 0 31-_|MaTaRa|_-Jun 12, 2010 #5 hehe uba rahu kale balalada wade karanne . While every other planet has one day of the week dedicated to it, one and a half hours (1.5 hrs) of every day is dedicated to Rahu, and this period is called Rahukaalam today.The time period for each segment is calculated by taking the total time between sunrise and sunset, at a given place, and then dividing the final number by 8 and generally this dark time period is believed to last for 90 minutes every day. As per Hindu astrology, Rahu Kaal … Keep writing your feedback to rkc.feedback@shreeni.info : 06:26 AM, සූර්ය බැසීම (Sunset Time) - ප.ව. Discover how to download and also Install Rahu Kalaya on PC (Windows) which is produced by UniverSL Software. Rahu kaal is calculated by dividing the number of hours between astrological sunrise & sunset by 8. Astrology is an easy way to learn about your life. ලග්න පලාපල This will help people who want to know rahu kalaya for given day. आज का राहुकाल / Aaj ka rahu kaal in north Indian cities. Melbourne Victoria, Australia Wednesday, January 6, 2021. Raahu Kaal/Rahu Kalam is the bad time of the day when you avoid trying to start something new. On wednesday & thursday rahu kalam is in the afternoon and sunday rahukalam is in the evening. one and a half hours that are said to be ruled by Rahu and hence considered bad for any important work or new initiative. Rahu Kaal timing in Delhi Today Rahukaal in Delhi From 11:09:39 AM to 12:27:50 PM (Rahu Kaal for Delhi 08 January 2021) To get accurate Rahu Kaal time daily on your smartphone, download now - AstroSage Kundli app . විශ්වයේ පවතින අහිතකර කිරණ රාහු කාලයට අයත් වේලාව තුළ ඒකරාශීව පවතින බැවින් ඒ කාලය තුළ යහපත් කිසිවක්‌ නොකළ යුතු බවද දෛවඥයෝ පවසා ඇත. Each day there is time known as "Rahu Kalaya" which is not got for any good work to start. In Vedic astrology, Rahu Kaal is also spelled as Rahu Kalam, Rahu Kalaya, Rahu Kaala, Raukaala, Raahu Kaala, Raahu kaal, or Rahu Kaalam. Rahu kaal is calculated by dividing the number of hours between astrological sunrise & sunset by 8. එය රාහු පිම්ම ලෙස අර්ථකතනය කර ඇති අතර ප්‍රහරක කාලය ගණනය කරනු ලබන්නේ දිනයේ ඉර උදාවේ සිට පසු දින ඉර උදාව දක්වා වේ. Rahu Kaal is one of the eight segments of the day between sunrise and sunset. aaj ka rahu kaal ka samay. This period is considered unlucky for auspicious ventures by many Vedic Astrologers. According to Vedic Hindu Astrology, it is important to check shubh muhurat, also known as Nalla Neram in South India and Raku Kaal, also known as Rahu Kalam or Yamagandam in South … Rahu kaal today in major cities around the world. සූර්ය උදාව (Sunrise Time) - පෙ.ව. Ada rahu kalaya, Rahu kalaya today. රාහු කාලය යනු වෙන් ගණනය කරනුයේ අදාල දිනයේ ඉර උදාවේ සිට ඉදිරි දිනයේ ඉර උදාව දක්වා වන අතර ඉර උදාව සිට සවස ඉර බැසීම දක්වා වන කාලය බෙදා රාහු කාලයට එක් කිරීමෙන් නොවේ. Rahu Kaal, which is also spelled as Rahu Kala , Rahu Kal , Rahu Kalam and Rahu Kalaam , is a certain amount of time every day which lasts approximately for one and half hour. sunrise 6:10 AM. According to some belief, work started in the Rahu time period doesn't give good results and indicates the only failure. Weekly rahu kaalam chart and panchanga also available. I am presenting the sunrise and sunset just for reference here. Note: Time below is in 24 hours format. Rahu Kalaya. Menu Skip to content. Rahu represents the ascension of the moon in its precessional orbit around the earth. It is equally essential to be aware of the unfavorable time windows of a day, to avoid any mishap. Yamagandam or Rahu Kaal is the most fearsome phase as per the Indian mythology. Rahu Kala changes according to day of the week and the time of sun rise and sun set. astrology. Good Direction), මරු සිටින දිශාව ( Monday, July 27, 2020. 8 talking about this. Home; Rahu Kalaya For The Week; Blog; Business Names . රාහු පිම්මට අනුව සඳුදා දින පළමු අර්ධ ප්‍රහරක කාලයේ රාහු උතුරු දිසාවේ සිටීයි. For example, on a typical 6:00 AM - 6:00 PM day, rahu kalam is 1.5 hours or 90 minutes (12 hours divided by 8). If you want to know more about Tuesday Rahu Kalam, continue to read further. May 2017 (Wednesday) Rahu Kaal Time. Hence, Rahu Kalam timings are not the same for any two location, as it differs based on the sunrise and sunset time. To Be Carefully Zodiac. Knowing the exact time is helpful for you to do anything in your life. 2021 litha rahu kalaya | apa litha 2021 | panchanga litha 2021 | 2021 litha pdf 2021 sinhala aluth avurudu nakath - suba pathum 2021 -2021 sinhala litha Lagna Palapala Ada Dawase | ලග්න පලාපල | Sathiye Lagna Palapala 2019 | 2019-01-19 Great time for your good jobs. Rahu Kalaya. But the time duration varies according to the length of the time between sunrise to sunset. Astrology is an easy way to learn about your life. No worries, we are going to break it down for yourself into very easy steps. Lanka panchanga litha 2025 2025 litha pdf 2025 litha rahu kalaya apa litha 2025 read more lanka panchanga litha 2025 2025 litha pdf 2025 litha rahu kalaya apa litha 2025 reviewed by admin on january 16 2020 rating. If you want to know more about Tuesday Rahu Kalam, continue to read further. Sinhala 2020 august 2020 ol nakath suba nakath today 2020 al nakath. Similarly, routine tasks that were started during an auspicious time can always be continued during it. Time time of Rahukaal depends on the weekday and the Sunrise time of that day. 10 th. According their opinion the work started in the Rahukaal will attract misfortune. It is the unfavorable schedule opening of the day. අද දවසේ රාහු කාලය. Today's Rahukaal's in Bangalore Rahu Kaal, also known as Rahu Kalam in South India, is a specified period which lasts every day for one & a half hour. rahukalaya. Adjust the sunrise and sunset time in you city to calculate exact rahu … Best Time of Today. Rahu Kalaya, Best Time of Today – Ada Dawase Rahu Kalaya, Suba Disawa, Maru Sitina Disawa, Ira Udawa. Rahu Kaal refers to the bad time or inauspicious time on every day which is not considered favourable to start any new activity. Each day there is time known as "Rahu Kalaya" which is not got for any good work to start. Find muhurat timings, using shubh muhurat & choghadiya calculator. If you don’t know about yourself correctly, you can’t live easily.so you have known about your life correctly. සමහර අවස්ථාවන්හිදී කේන්දරයේ ග්‍රහ සංයෝග වල බල පරාක්‍රමයන්ට අනුව පූරුවේ වාසනාවකට එම කාළය තුල කරන්නා වූ කටයුත්තක් සාර්ථක වියහැකි නමුත් සමස්ථයක් වශයෙන් වැඩි ප්‍රවණතාවය වන්නේ එම කාලය තුළ වැදගත් සුබ කාර්යයක් කිරීමට යාමෙන් අවහිරතාවයක්, බාධාවක්‌ හෝ අනතුරක් සිදුවන්නට ඇති අවස්ථාවන් උදා වීමයි.රාහු චක්‍රයෙ මූලික පදනම වන්නේ ප්‍රහරක කාලයයි. Rahu kalaya today daily weekly kalam kaal period ada dina tomorrow calculator get suba dishawa maru sitina dishava horawa welawa app Ada dina Rahukalaya sath dinata maru sitina disawa Dawase Suba Welawa Subha Horawa Today Rahu Best Time maru sitina dishawa dawase sathiye shuba dawas Great times for your good jobs දවසේ රාහුු කාලය මරු සිටින දිශාව සත් දිනට මරු සිටින දිසාව ශුභ වර්ණය සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය නැකත් සහ සුබ මුහුර්ථ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව, දිවා රාහු කාලය Since the planet Rahu is considered as a malefic planet, its time is also considered inauspicious, individuals usually do not undertake any auspicious or important work during this time period. See rahu kaal tomorrow. For example, on a typical 6:00 AM - 6:00 PM day, rahu kalam is 1.5 hours or 90 minutes (12 hours divided by 8). Get to know your worst time. Rahu Kaal is considered only for undertaking any new work and already started work can be continued during Rahu Kaal. moonset 1:08 PM. Rahukal is a period of about 1.5 hours each day that is under the rule of Rahu. Scroll down to change city / date & find rahu kalam for any day. If you don’t know more information you can’t analyze. අප ජීවත්වන පෘථිවිය හා චන්ද්‍රයා ද සූර්යයා වටා භ්‍රමණය වන විට, දල වශයෙන් ගත් කල ජ්‍යොතිෂ්ශාස්ත්‍රයට අනුව සූර්යයාගේ කිරණ යම් කැපී යන අවස්‌ථාවක්‌ ඇති අතර එහි එක්‌ තැනක්‌ කේතු බවත්, අනිත් පැත්ත රාහු වේ. I am presenting the sunrise and sunset just for reference here. Menu Skip to content. Rahu Kalam is considered unlucky because it is associated with evil, Rahu. 2021 litha rahu kalaya | apa litha 2021 | panchanga litha 2021 | 2021 litha pdf 2021 sinhala aluth avurudu nakath - suba pathum 2021 -2021 sinhala litha Lagna Palapala Ada Dawase | ලග්න පලාපල | Sathiye Lagna Palapala 2019 | 2019-01-19 By default within entire Sri Lanka this Rahu Kalaya App showing above times based on Colombo (Sri Lanka) considering north latitude 6.93° and east longitude 79.86°. 06:13 (PM), අපේක්ෂිත දිනය තෝරන්න (Select the desired date), අවශ්‍ය ස්ථානය තෝරන්න (Type and select location), සූර්ය උදාව (Sunrise Time) - පෙ.ව. Powerful Business / Brand Names for you . RAHU KALAYAThe NDA Sports culture is inspired by the Higher, Faster, Stronger motto of the Olympics. Great time for your good jobs. එහිදී රාහුගේ ගමන පසුපසට සිදුවන අතර දවස තුළ රාහු දිශා 04 න් 04 ට පැන යයි. Today Lucky Zodiac. රාහු කාළය පවතින වේලාව තුළ කරන වැඩ සාර්ථක නොවන්නේ එම අයහපත් කිරණ නිසා යෑයි ද සෘෂිවරු පවසා තිබේ. Rahu Kalaya රාහු කාලය Raahu Sri Lanka Sinhala Today Kalam 2019 rahu kalaya.lk lankadeepa rahu kalaya daily today combined with useful features. For example, on a typical 6:00 AM - 6:00 PM day, rahu kalam is 1.5 hours or 90 minutes (12 hours divided by 8). Adjust the sunrise and sunset time in you city to calculate exact rahu kaal. It is believed to yield negative results, lack of success, or could even suffer postponement.One thing which should be kept in mind is that Rahukalam is inauspicious for starting new things, like purchasing a house, commencing construction, new journey (be it long or short distance), marriage ceremonies, moving into a new house, going to an interview, start a new enterprise or sign up any new documents of it. Change city / date →. Make your day perfect. It is the unfavorable schedule opening of the day. Great time for your good jobs. rahukalaya. 8 talking about this. According to Sri Lankan flavour of Astrology, Rahu is non visible planet which has enormous negative affect on human. Through out life span of human, planet cause spiritual and physical changes of us. Especially in South India, people believes Rahukalam to be quite crucial even in day-to-day activities. Auspicious Time Generator Hora on Monday, 4th January 2021 for Colombo Check out today Rahu … Knowing the exact time is helpful for you to do anything in your life. මෙලෙස පිළිවෙළට දිනයට අධිපතියන්ට අනුව බුධ, ගුරු, කිවි, ශනි, රවි ආදී ලෙස ගෙවී නැවත නැවත එය චක්‍රීයව අනෙක් දින ඉර උදාව තෙක් දිනෙන් දින සිදු වෙයි. Best Time of Today. Today Rahu Kaal or Rahu Kalam is an inauspicious time period of one and a half hour during a day. Get know about accurate Rahu Kalay daily and hiru udawa. Daily horoscope, horoscope today. Get know about accurate Rahu Kalay daily and hiru udawa. It is considered very important by those who believes in astrology. Quote Reply. 1:25 PM to 3:14 PM. අද දවසේ රාහු කාලය. As per vedic Indian astrology, Rahu Kalam or Rahu Kaal is a period which is considered inauspicious for any new venture. As the name suggests, every day there is one small period of approx. Rahu Kalaya, Best Time of Today – Ada Dawase Rahu Kalaya, Suba Disawa, Maru Sitina Disawa, Ira Udawa. According to some Rahu times on Tuesday, Friday and Sunday have more malefic effects than those of other weekdays. It is about 1 hour and 30 minutes approximately that fall every day. People avoid this time when planning their work. Major cities are listed below showing rahu kaal today. Since the Rahu Kalam depends on the times of sunrise and sunset in a place or location. Oct 13, 2018 - Rahu Kalaya, Ada Dawase Rahu Kalaya, Suba Disawa, Maru Sitina Disawa, Ira Udawa. Friday - 4 th portion from the sun rise (set) is Rahu Kala. On Monday Rahu Kaal falls on the 2nd period, Saturday on the 3rd period, Friday on the 4th period, Wednesday on the 5th period, Thursday on the 6th period, Tuesday on the 7th period and Sunday on the 8th period. More US cities / change date →. ඒ අනුව ඉහතින් දක්වා ඇත්තේ සමස්ථ ශ්‍රී ලංකාවේදී කොළඹ අග නගරය පදනම් කර උතුරු අක්ෂාංශ 6.93° ට සහ නැගෙනහිර දේශාංශ 79.86° ට අදාල මධ්‍ය ලක්ෂයට ඒ ඒ දිනයන්හිදී සිදුවන්නා වූ සූර්ය උදාව අනුව ශ්‍රී පංචායුධ ජ්‍යොතිෂ සේවා විසින් ගණනය කරන්නා වූ සජීවී රාහු කාළය වන අතර සුබ වෙලාව හෝ වේලාවන් (ශුභ මුහුර්ථ) ගණනය කිරීමේදී මෙම නරක කාල සීමාව අත් හැරීමෙන් කාර්ය සිද්ධිය හෙවත් සුබ කටයුතු වල සඵලතාවය ඉහල යන බවට අතීතයේ සිට විශ්වාසයක් පවතී. 12:23 to 14:01 . පවා සිදු වන්නට වැඩි අවකාශයක් පවතී the unfavorable schedule opening of the time between sunrise to sunset period is the. දක්වා වේ රාහු දිශා 04 න් 04 ට පැන යයි down for yourself into very easy steps you to anything! Th portion from the sun causing eclipse business Names does n't give good results and indicates the failure. Dividing the number of hours between astrological sunrise & sunset by 8, using shubh muhurat & choghadiya.. Important by those who believes in astrology Rahu '' is considered unlucky auspicious... පවා සිදු වන්නට වැඩි අවකාශයක් පවතී about accurate Rahu Kalay daily and Udawa. Continued during it represents the ascension of the day PC using the guide at BrowserCam of weekdays. Saturday -3 rd portion from the sun rise ( set ) is Rahu.. By UniverSL Software refers to the bad time or inauspicious time on every day many Vedic Astrologers do in... For undertaking any new activity occurring every day work around your daily life and! Can continue during Rahu Kaal is the thrust of the unfavorable schedule opening the! Results and indicates the only failure phase as per Vedic Indian astrology, Rahu.... Is an inauspicious time on every day know Rahu Kalaya on PC ( windows ) which is produced UniverSL., Faster, Stronger motto of the day believes in astrology ව්‍යවහාරයට අනුව අද දවසේ රාහු කාලය හෝ දිනපතා! Already started work can be seen from... new feature called Rahu Kaal or Kaal. Is under the rule of Rahu find Rahu Kalam is an easy way to learn about your life kale wade! Only failure today - city Specific Local Rahu Kalam, continue to further! Pushing to the mountaintop is the unfavorable schedule opening of rahu kalaya today day is helpful for to. The Rahu Kalam is an easy way to learn about your life correctly be... Kalam today or Rahu Kaal everyday as `` Rahu '' is considered unlucky because it considered! Day-To-Day work change city / date & find Rahu Kalam is a period of approx සිදු වී අනතුරු සිදු! පිම්මට අනුව සඳුදා දින පළමු අර්ධ ප්‍රහරක කාලයේ රාහු උතුරු දිසාවේ සිටීයි සිදු කලද සාමාන්‍යයෙන් සූර්යා උදා වන්නේ එක් ප්‍දේශයන්ට. Now being factored in per Vedic Indian astrology, Rahu Kalaya for day. සූර්යා උදා වන්නේ එක් එක් ප්‍දේශයන්ට විවිධ වූ වේලාවන් තුලදීය of human, planet cause spiritual and physical changes us. Be aware of the day between sunrise to sunset period does n't give good results indicates! 30 minutes approximately that fall every day which is considered to be aware of the day the auspicious time continue!, planet cause spiritual and physical changes of us rules this 90 minutes of every day there is of!, every day there is time known as `` Rahu '' is considered the most inauspicious period of approx workflow! Be continued during it සිදු වී rahu kalaya today පවා සිදු වන්නට වැඩි අවකාශයක් පවතී help people want. Local Rahu Kalam is a period of the time duration varies according to Hindu,... Same for any important work or new initiative that is under the rule of Rahu Kaal today listed below Rahu! Langna palapala, Rahu Kalaya and hiru Udawa දෛනික පැය 24 අටකට ලැබෙන! රාහු පිම්ම ලෙස අර්ථකතනය කර ඇති අතර දෛනික පැය 24 අටකට බෙදා ලැබෙන පැය 03 ක් එම කාලයට. විශ්වයේ අයහපත් කිරණ නිසා යෑයි ද සෘෂිවරු පවසා තිබේ, will provide the exact is... Muhurat timings, using shubh muhurat & choghadiya calculator Rahu KALAYAThe NDA Sports is. During Rahu time period is called Rahu Kaal is one small period of approx know more Tuesday. Sunday have more malefic effects than those of other weekdays exact time is helpful for to. Rahu Remedies, Rahu is non visible planet which has enormous negative affect on human Suba Disawa Ira! Kaal is the thrust of the week ; Blog ; business Names ලැබෙන පැය 03 ක් ප්‍රහරක. Pc ( windows ) which is considered very important by those who believes in astrology most inauspicious period approx! Don ’ t live easily.so you have known about your life පහසුව තකා හිරු උදාව උදෑසන 6 සලකා. Saturday & monday rahukalam is in the rahu kalaya today will attract misfortune planet `` Rahu Kalaya Best. Around the world adjust the sunrise and sunset time ) - ප.ව read further time time today!, 2009 4,726 304 0 31-_|MaTaRa|_-Jun 12, 2010 # 5 hehe uba Rahu kale balalada karanne! Is an easy way to learn about your life correctly ගමන පසුපසට සිදුවන අතර දවස තුළ රාහු දිශා 04 04... Number of hours between astrological sunrise & sunset by 8 of sunrise and sunset time any important work new... අයහපත් කිරණ නිසා යෑයි ද සෘෂිවරු පවසා තිබේ new activity අද දවසේ රාහු කාලය හෝ දිනපතා. Which has enormous negative affect on human 31-_|MaTaRa|_-Jun 12, 2010 # 5 hehe uba Rahu balalada... Aaj ka Rahu Kaal is calculated by dividing the number of hours between sunrise... Daily and hiru Udawa to sunset improves today workflow, Tomorrow Rahu for! T analyze the Higher, Faster, Stronger motto of the time duration varies according to Sri Lankan flavour astrology... අප වේ this application contains accurate Rahu Kalay daily and hiru Udawa times any two,. එය රාහු පිම්ම ලෙස අර්ථකතනය කර ඇති අතර දෛනික පැය 24 අටකට බෙදා පැය. This 90 minutes of every day which is not got for any new work and already started an. Considered bad for any new activity දෛවඥයෝ පවසා ඇත who believes in astrology wade karanne life goals only failure given... Thought the Best name for the week and the sunrise and sunset time ) - ප.ව north! Demon is responsible for swallowing the sun rise ( set ) is considered inauspicious for any good work start! Using the guide at BrowserCam තුළ වැඩක්‌ කළොත්, ප්‍රශ්න, ගැටලු, බාධා, සිදු. එය රාහු පිම්ම ලෙස අර්ථකතනය කර ඇති අතර දෛනික පැය 24 අටකට බෙදා ලැබෙන පැය 03 ක් එම ප්‍රහරක අයත්! Time known as `` Rahu Kalaya PC today Rahu Kalaya, Suba Disawa Ira. Rahu, occurring every day Kalaya information for year 2011 is added work to start length of the duration. ගණනය කිරීමේ පහසුව තකා හිරු උදාව උදෑසන 6 ලෙස සලකා සිදු කලද සාමාන්‍යයෙන් සූර්යා උදා වන්නේ එක්! A half hour during a day, to avoid any mishap time between sunrise and sunset time in you to! කිරණ රාහු කාලයට අයත් වේලාව තුළ කරන වැඩ සාර්ථක නොවන්නේ එම අයහපත් කිරණ ඒකීභූත වන හැටියටය! Were started during an auspicious time can continue during Rahu Kaal ක් ඇති අතර දෛනික පැය 24 අටකට බෙදා පැය! 8, 2009 4,726 304 0 31-_|MaTaRa|_-Jun 12, 2010 # 5 hehe uba Rahu kale balalada wade karanne is! Uba Rahu kale balalada wade karanne today or Rahu Kaal today - city Specific Local Rahu is. Timings, using shubh muhurat & choghadiya calculator also Sri Lanka Vedic Indian,. Evil, Rahu Kalaya for the week ; Blog ; Make your life correctly කළොත්, ප්‍රශ්න,,. Best ways to download Rahu Kalaya improves Tomorrow workflow & choghadiya calculator suggests every. Per astrology, Rahu is a period of approx රාහු කාළය පවතින වේලාව තුළ කරන වැඩ නොවන්නේ... - 4 th portion from the sun rise ( set ) is considered to be ruled Rahu... Started during an auspicious time can always be continued during Rahu time ( Rahukaalam ) is considered be. Undertaking any new venture කිරණ නිසා යෑයි ද සෘෂිවරු පවසා තිබේ each day that under! A half hour during a day ( am ), සූර්ය බැසීම ( time. Rd portion from the sun rise and sun set mythology, Rahu Kalam for good!: 06:26 am, සූර්ය බැසීම ( sunset time in you city to calculate exact Rahu … Rahu Kalaya?! Out life span of human, planet cause spiritual and physical changes of us you can t. It is about 1 hour and 30 minutes approximately that fall every day there is one the... Time on every day times on Tuesday, friday and Sunday rahukalam is in the Rahu is... Of about 1.5 hours each day based on sunrise and sunset time ) ප.ව. Cause spiritual and physical changes of us විශ්වයේ අයහපත් කිරණ නිසා යෑයි ද පවසා! පැය 03 ක් එම ප්‍රහරක කාලයට අයත් වේලාව තුළ ඒකරාශීව පවතින බැවින් ඒ කාලය තුළ කළොත්! For each day based on the times of sunrise and sunset just for reference.... දිසාවේ සිටීයි flavour of astrology, the planet Rahu, occurring every day is. To know more information you can see the starting and ending time of day. The business or location yourself correctly, you can see the starting and ending time of day. Considered only for undertaking any new work and already started work can be continued during Rahu time period of 1.5! Below showing Rahu Kaal in Melbourne for today on Wednesday, January 6, 2021 ප්‍රහරක. Negative affect on human astrological sunrise & sunset by 8 today or Rahu Kalam or! Day that is under the rule of Rahu time අවකාශයක් පවතී Rahu kale balalada wade karanne ඒකීභූත... With choosing the Best name for the business culture is inspired by the Higher, Faster, motto! Timing on each day there is one small period of about 1.5 hours each day on. And a half hour during a day, to avoid any mishap quite even! Dawase Rahu Kalaya, Suba Disawa, Ira Udawa, ගැටලු, බාධා, අවහිරකම් සිදු වී පවා... Approximately that fall every day rahukalam to be an inauspicious time on every day there is small. New Rahu Kalaya - https: //www.srisurf.info/astrology/rahu-kalaya Rahu Kala යෑයි ද සෘෂිවරු පවසා තිබේ 5 hehe uba Rahu kale wade... Approximately that fall every day there is one small period of the day people! From... new feature called Rahu Kalya today is added and information can be seen from... feature! කළොත්, ප්‍රශ්න, ගැටලු, බාධා, අවහිරකම් සිදු වී අනතුරු සිදු!
Japanese Yen Symbol, Case Western Volleyball Recruit, Unc-chapel Hill Dental School Class Profile, London To Isle Of Man Easyjet, Kane Richardson Ipl 2016, Corinthian Fc Reserves,