Kwasy
Alkalia
Alkohole
Wybielacze
Gazy
Sole
Rozpuszczalniki

WS - wszystkie stężenia
NS - nie zaleca się stosowania
RN - roztwór nasycony
LOD - lodowaty


ROZPUSZCZALNIKI

Stężenie (%) Środowisko chemiczne Temp. MAX (0C)
10
Aceton
80
100
Aceton
NS
100
Benzen
35
100
Chlorek metylenu
NS
100
Chlorobrnzen
35
100
Chloroform
NS
100
Czterochlorek węgla
80
100
Czterochloroetylan
45
100
Dwuchloroetan
25
100
Heksan
70
100
n-Heptan
95
100
Ksylen
45
100
Metylo-etylo-keton
20
100
Niytrobenzen
35
100
Octan etylu
20
100
Styren
45
100
Toluen
45
100
Trójchloroetylen
NS
Woda
80